skip to Main Content

读《中庸》,悟思维导图之道

第二十六章(博学):天地之道:博也,厚也,高也,明也,悠也,久也。今夫天,斯昭昭之多,及其无穷也,日月星辰系焉,万物覆焉。今夫地一撮土之多,及其广厚,载而不重,振河海而不泄,万物载焉。今夫山,一卷石之多,及其广大,草木生之,禽兽居之,宝藏兴焉。今夫水,一勺之多,及其不测,鼋鼍蛟龙鱼鳖生焉,货财殖焉。

《中庸》说:天地的道理就在于广博,深厚,高妙,精明,悠远,长久。

现在就说天吧,论小它不过是小小一片光明,论整体那真是无穷无尽,日月在上空运行,星辰在上空悬系,地上万物都被它覆盖着。

现在就拿地来说吧,论小它不过是一小撮土积累,论大它的整体广博深厚,承载着华山不觉得沉重,收容河海江湖而不见有水泄漏,万物都可以承载于大地之上。

现在再说山吧,论小它不过是小小石头积累而成。论大它的整体高峻宽阔,草木花卉生长在山上,飞禽走兽栖居在山中,丰富的宝藏从里面开发出来。

现在还谈水,论小它不过是一小勺水汇积起来,论大水的宽广,那真是浩瀚无际,深不可测,里面生活着鼋鼍、蛟龙、鱼鳖,各种财货也都从水中繁殖出来。

我的感悟:mindmap(思维导图)论小,它不过是一张小小的思想地图,表达你的思想,表达我的思想,表达大家的思想;论整体,那真是博大精深,收纳整个宇宙!展现人的记忆、创造、思维,它不仅是一个简单好用的笔记,更涉及心理学、大脑神经生理学、语义学、神经语言学、艺术、信息理论、记忆和助记法、感知理论、普通科学、思想文化等等中的原理,从mindmap中可以感悟万千世界,如同它的放射性形状含纳万事万物,让无数使用者为之着迷。它是开发并释放我们人类大脑潜能的“万能瑞士军刀”—了解并与外在世界沟通、关照内在自我。mindmap就是帮助我们探索两耳之间最有魅力的“宇宙”—大脑的“哈勃望远镜”,帮助我们外观内省。mindmap适用于任何你可以想得到的领域,因为有了它,让我们的学习、工作、生活更轻松,人生更美好!

第二十四章(治国): 至诚之道,可以前知

《中庸》说:最高境界的真诚可以预知未来。

我的感悟:我预见到了,思维导图成为全世界通用的方法只是时间问题。世界思维导图产业的欣欣向荣,会给人们的学习、工作、生活以及心灵的蜕变成长带去积极的影响力,引领我们迈向更加自由、美好的未来!

优秀的思维导图作品,它是人类智慧的瑰宝,向我们展现神奇大脑思维宇宙的无限魅力;思维导图明珠,需要真正懂它的人,用专业的品鉴知识和慧眼,去识别、去赞叹、去呵护、去展示!

“品鉴”一词,表达了对创作者的最高尊重之心;优秀的品鉴者,愿意以心换心—“你的作品,有我懂你!无论每一幅图像,或是每一根线条,或是每一个代码和符号,每一种颜色,每一个文字……都在传达你的付出,都在传达你的创意,都在传达你的心绪。你独一无二,而我懂得欣赏你,知你的心,感同身受,明白你的付出,愿意给与你肯定,一如这个世界在默默地支持我们一样。

思维导图国际认证裁判—品鉴和赏识思维导图明珠的重要人士,这份职业,是智者之选,是新时代赋予的光荣使命!

Back To Top