skip to Main Content

想高效背诵文言文吗?

以下是建议步骤:

1.通读全文,充分理解;

2.用思维导图法搜索关键点,同时脑中出场景图;

3.绘制全文结构图;

4.在把握全文思路脉络的基础上,用快速记忆法辅助背诵;

5.科学复习,与人分享。

来一篇试试?

原文

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:

“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。 

全文结构图填空版

今天,我们侧重于分享文言文中关键点的提取和梳理。把握了关键点,有助于我们以简驭繁,思路清晰了,联想和记忆就轻松多了。

以上是《邹忌讽齐王纳谏》的全文结构图,大家可以就这篇文言文进行深入思考,在原文中找出关键词,然后试着把空白线条上的关键词补充完整哦。(文末有答案,看官先独立完成哈,测试一下自己找关键词的能力。)

邹忌进谏,分成三大部分。

第一部分,进谏的依据,有三问,有三答。(需要填写的关键词空白处有4处)

第二部分,进谏的内容,有三比。(需要填写的关键词空白处有2处)

第三部分,进谏的结果,有三赏,三期,四朝。(需要填写的关键词空白处有10

《邹忌讽齐王纳谏》出自《战国策·齐策一》,讲述了战国时期齐国谋士邹忌劝说君主纳谏,使之广开言路、改良政治的故事。

文章塑造了邹忌这样有自知之明、善于思考、勇于进谏的贤士形象。又表现了齐威王知错能改、从谏如流的明君形象,和革除弊端、改良政治的迫切愿望和巨大决心。告诉读者:居上者只有广开言路、采纳群言,虚心接受批评意见并积极加以改正才有可能成功。经常用思维导图法搜索关键词,

能够提升我们左脑逻辑思维的

条理性、严谨性

 

《思维导图专业考级评分标准表》中,关于“关键词”的考察指标累计至少达32分。

主干部分

一线一图/  2

关键词/图有助于记忆和回想  1

关键词精准、还原度好       1

主干之间关键词的逻辑关系一致或接近  1

关键词分类清晰正确  2

关键词能高度概括分支内容  2

 

分支部分

使用精准且能助记的关键词  10

关键词之间的逻辑层次分类正确  5

插图和文字都在线上,归属明晰,一线一图/  5

线条的长度与关键词的长度合理匹配   3

全文结构图(完整版)

以上就是《邹忌讽齐王纳谏》的全文结构图完整版啦,对照答案,看看你都填写正确了吗?

当我们应用思维导图法把古文的写作脉络梳理清晰以后,背诵古文就容易得多啦!关键词和线条,能够引导我们思考的方向,有助于展开对全文内容的联想和回忆。如果你还学过记忆法的话,那就更加如虎添翼啦!越是抽象的信息,越需要我们将其转换成生动形象的场景图片。联想和想象,是大脑高效记忆的法宝!

为了表扬自己这么聪明的高效学习策略,再绘制一幅图文并茂的完美思维导图吧,这有利于大脑进行科学复习哦。别忘了,把你美美的导图成品秀给身边的人看,多多与他们分享高效学习的心得哈!

Back To Top